Wszystkie prawa zastrzeżone ©Smart Business

 

Smart Business 

 

Wrocław/Warszawa

E-mail: biuro@sbusiness.pl

Tel: +735937860

Polub nas na Facebooku

Przydatne linki

 

Twoja poczta

Nowości

Partnerzy

 

      SmallBUSINESS B

       -prosto w prawo-

W swojej działalności (generalnie bez znaczenia czy jesteś Zamawiającym czy Wykonawcą) jako np. programista, freelancer tworzysz programy komputerowe czy też aplikacje, przyda Ci się kompletny zestaw umów. Przyzwyczailiśmy się już do powszechnie stosowanego pojęcia programista, grafik, freelancer, ale czy wiesz czym zajmuje się tytułowy Software House? W dużym skrócie: to firma, która zajmuje się tworzeniem dedykowanego oprogramowania. Na rynku mamy bardzo dużo firm, ale każda specjalizuje się w innych aplikacjach czy technologiach. Co powinieneś wiedzieć o umowach prowadząc działalność w świecie IT?

 

 


 
 
 

Mając do wyboru całą gamę przeróżnych pomysłów, współpracując z programistami i różnymi twórcami, mam do czynienia z moim TOP9 wymaganych umów (dla jasności i porządku omówimy je sobie po 3 w każdym artykule):

 

 1. Umowa wdrożeniowa,

 2. Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych,

 3. Umowa na świadczenie usług programistycznych,

 4. Umowa na świadczenie usług serwisowych (SLA),

 5. Umowa body leasingu,

 6. Umowa przeniesienia autorskich praw majątkowych,

 7. Umowa licencji,

 8. Umowa o zachowaniu poufności,

 9. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

Po kolei:

 

1. Umowa wdrożeniowa- Jest to umowa, na podstawie której Wykonawca dokonuje wdrożenia (instalacji) określonego systemu w środowisku informatycznym Zamawiającego, czemu często towarzyszą szkolenia pracowników Zamawiającego, migracja danych i produkcyjne uruchomienie systemu. Wykonawca odpowiedzialny jest za osiągnięcie oznaczonego w umowie rezultatu, a w przypadku, gdy ma również stworzyć system, za jego dostarczenie przed wdrożeniem. Przedmiotem umowy może być również stworzenie bądź opracowanie we współpracy z Zamawiającym dokumentacji przedwdrożeniowej, która w sposób szczegółowy będzie określać etapy wdrożenia. W zależności od woli stron, może być to uregulowane jedną lub kilkoma umowami. Kwalifikacja prawna umowy: umowa o dzieło albo umowa nienazwana z elementami umowy o dzieło i umowy o świadczenie usług;

 

 

Podstawowe postanowienia które powinny zostać zawarte w umowie: 

 

1. Przedmiot umowy:

 • Rezultat – wdrożenie, instalacja określonego systemu w środowisku informatycznym Zamawiającego,
 • Dokumentacja przedwdrożeniowa,
 • Procedura zarządzania zmianą
 • Określenie Etapów wdrożenia wraz z Harmonogramem

 

2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy:

 • Fixed price – strony z góry określają wynagrodzenie za całość prac,
 • Time&Materials - formuła wynagrodzenia odpowiadająca MH (man-hour) lub MD (man-days) które zostały spożytkowane na wdrożenie,
 • Time&Materials z Capem – jest to rozliczenie w formule jak T&M z tą różnicą, że określamy co stanie się po osiągnięciu określonej liczby MH lub MD przez Wykonawcę

 

3. Terminy płatności wynagrodzenia - np. po odbiorach cząstkowych; można też nadać wynagrodzeniu charakter mieszany: płatności częściowe w okresach rozliczeniowych oraz płatność końcowa, 

 

4. Wynagrodzenie (z sugerowanym przeniesieniem praw autorskich lub przynajmniej udzielenie licencji) 

 

5. Procedura odbioru- ważne jest aby wskazać osoby odpowiedzialne za odbiór; czy odbiory mają charakter odbiorów jakościowych (czy produkty mają spełniać określone parametry) czy ilościowych (gdzie bada się ich wykonanie przez daną liczbę MD/MH bez szczegółowego testowania); czy i w jakim zakresie Zamawiający przewiduje testowanie cząstkowego produktu; czy odbiór może być warunkowy; czy dopuszczamy milczący odbiór ze strony Wykonawcy; czy wynagrodzenie Wykonawcy jest uzależnione od odbioru;

 

6. Przeniesienie praw autorskich – Zamawiający musi pozyskać tytuł prawny do utworów powstałych w związku z wdrożeniem (o tym pisaliśmy w poprzednich artykułach dostępnych na stronie)

 

 

 

O co warto zadbać dodatkowo?

 

 

1. Miejsce wykonania wdrożenia – np. zdalnie

2. Określenie zasad współpracy stron

3.Gwarancja na wdrożenie

4.Odpowiedzialność – strony mogą przewidzieć katalog sytuacji, których zaistnienie skutkuje powstaniem roszczeń

5.Ograniczenie Odpowiedzialności

6.Kwestia poufności

7. Zakaz przejmowania personelu- klauzula zabezpiecza przed utratą kluczowego personelu;

8.Odstąpienie

9.Usługi dodatkowe – np. wsparcie poprojektowe, aktualizacja Systemu,

10. Procedura eskalacji sporu- np. klauzula dot. Polubownego rozwiązywania konfliktów

 


 

 

 

2. Umowa ramowa na świadczenie usług programistycznych - Czasami umowy w branży IT są konstruowane jako jedna umowa składająca się z wielu załączników, a czasami jest to umowa ramowa, której postanowienia mają zastosowanie do kilku niezależnych umów. Dzieje się tak, jeżeli zamawiający planuje realizację innych projektów w przyszłości z tym samym wykonawcą. Wówczas praktyczniejszym rozwiązaniem jest umowa ramowa, celem uniknięcia aneksowania umowy pierwotnej lub zawierania nowych, rozbudowanych umów. Powinna ona regulować podstawowe prawa i obowiązki stron, takie jak odpowiedzialność, warunki finansowe, kary umowne, wybór prawa i jurysdykcji oraz inne wymagania i wzajemne oczekiwania stron.

 

tutaj znajdziesz przykładową umowę ramową : https://sbusiness.pl/lib/pz0cx1/Umowa-Ramowa-LOTOS-kmnj8im7.pdf ;  https://sbusiness.pl/lib/pz0cx1/Umowa-ramowa-kmnja3lk.pdf 

 


 

 

3. Umowa na świadczenie usług programistycznych- Umowa z programistą może przybierać różnorodne formy prawne w zależności od potrzeb stron tej umowy. Mimo że nie została ona wprost uregulowana w przepisach prawa, to przy jej tworzeniu należy wziąć pod uwagę przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności te dotyczące umowy o dzieło (art. 627-646 kc) oraz umowy zlecenia (art. 734-751 kc), Kodeksu pracy oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z uwagi na fakt, że z powstaniem programu zwykle wiąże się powstanie praw autorskich. 

 

 

Umowa z programistą może przybrać formę:

 

 • umowy o pracę,

 • umowy zlecenia,

 • umowy nienazwanej o współpracę zawierającej elementy charakterystyczne dla innych umów, a więc głównie umowy o dzieło i zlecenia,

 • w przypadku gdy współpraca stron nie ma charakteru regularnego i stałego, strony mogą zawrzeć umowę ramową, w której określą rodzaj i treść zamówień wykonawczych.  

 

Umowa z programistą powinna zawierać elementy typowe dla tego typu dokumentów, a więc :

 

 • określenie stron umowy,

 • datę zawarcia,

 • czas jej trwania,

 • sposób i terminy płatności,

 • termin wykonania umowy,

 • a także ewentualnie kary umowne za opóźnienie oraz

 • sposób rozwiązania umowy, wypowiedzenia lub odstąpienia od niej.

 

 

Z uwagi na specyfikę umowy, jakim jest program komputerowy, umowa z programistą powinna  zwrócić szczególną uwagę na opisanie funkcjonalności programu, a także zawrzeć postanowienia o obowiązku zapewnienia kompatybilności z oprogramowaniem, które nabywca już posiada.

 

 

Prosta przykładowa umowa o świadczenie usług programistycznych: https://sbusiness.pl/lib/pz0cx1/Umowa-z-programista---darmowy-wzor-kmnjllxr.pdf

 

 

 

Niezależnie od formy jaka zostanie zawarta umowa z programistą, strony powinny przesądzić, komu i na jakich zasadach przysługiwać będą prawa autorskie do programu. Należy pamiętać, że uregulowanie tej kwestii jest niezbędne dla legalnego wykorzystywania zamówionego oprogramowania przez nabywcę.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o prawach autorskich oraz pozostałych umowach znajdziesz już w nadchodzących artykułach. Tymczasem zapraszam Cię na nasze social media: 

 

 

  

 .                                                   

   

Autor: Katarzyna Baryn 

 

CEO Smart Business,

Prawnik Biznesu, Compliance Officer i Inspektor Ochrony Danych.W swojej pracy koncentruje się na rozwoju CSR, wsparciu strategicznych celów Twojego biznesu, mediacjach biznesowych i etyce. Wraz ze Smart Business poszerzam horyzonty w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, Prawa IT, compliance oraz RODO, prowadząc ogólnodostępne szkolenia i social media tytułowane tym zagadnieniom. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seria IT -co o umowach powinien wiedzieć Software House? Cz. I

23 marca 2021

Więcej naszych artykułów

23 marca 2021
W swojej działalności (generalnie bez znaczenia czy jesteś Zamawiającym czy Wykonawcą) jako np. programista, freelancer tworzysz programy komputerowe czy też aplikacje, przyda Ci się kompletny zestaw umów. Przyzwyczailiśmy się już
14 marca 2021
Programy komputerowe może być pojmowane jako dzieło na gruncie prawa autorskiego i praw pokrewnych i podlegają z tego tytułu odpowiednim środkom ochrony. W praktyce w wielu przypadkach dochodzi bowiem do
28 sierpnia 2020
  Prawnicy Apple są jak zawsze czujni. Firma złożyła w amerykańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych skargę przeciwko Prepear, niewielkiemu start-upowi, za umieszczenie w swoim logo gruszki. Prepear to darmowa aplikacja,